2016-2017 სასწავლო წლის კალენდარი


  • საშაბათო სკოლის სასწავლო წელი ითვალისწინებს სამ სემესტერს.

  • 2017-2018 სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღებია: 2017 წლის 23 სექტემბერი და 2018 წლის 17 ივნისი.

  • 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი ტრიმესტრი მთავრდება 2017 წლის 28 დეკემბერს. მეორე ტრიმესტრი იწყება 2018 წლის 13 იანვარს და მთავრდება 2018 წლის 25 მარტს. მესამე ტრიმესტრი იწყება 2018 წლის 31 მარტს და მთავრდება 2018 წლის 17 ივნისს.


  • უქმე დღეებია:
  • 7,8 აპრილი – აღდგომა